PEA VOLTA Charging Station ที่ปั๊มบางจาก

PEA VOLTA Charging Station ที่ปั๊มบางจาก

PEA VOLTA Charging Station ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก
 
บริษัท บางจากฯ ร่วมกับการไฟฟ้าภูมิภาค ( PEA)  เปิดให้บริการ  PEA VOLTA Charging Station
ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก บนเส้นทางสายหลักครอบคลุมทุกทิศทั่วไทย ทั้งภาคกลาง ตะวันออก เหนือ อีสาน ใต้ รองรับรถ EV หลายรุ่น หลายแบรนด์
 
รายชื่อ PEA VOLTA Charger ที่ปั๊มบางจาก  (ณ 1 มิถุนายน 2564)
 
1. บางจาก - คลองท่อม  ต.ห้วยน้ำขาว  อ.คลองท่อม  จ.กระบี่   แผนที่สาขา  https://goo.gl/maps/v3icUirH9xGdMkjr6

2. บางจาก - กระบี่เพชรเกษม กม.971    ต.กระบี่ใหญ่  อ.เมืองกระบี่  จ.กระบี่   แผนที่สาขา  https://goo.gl/maps/4fxTmFzX765ate7VA

3. บางจาก - กำแพงเพชร  ต.คลองขลุง   อ.คลองขลุง  จ.กำแพงเพชร   แผนที่สาขา   https://goo.gl/maps/qiaWnkvX8fX8rRJX7

4. บางจาก - มิตรภาพ กม.348   ต.สำราญ  อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น  แผนที่สาขา    https://goo.gl/maps/5n3w1muyda1GEmkx8

5. หจก. ป.เจริญรัตน์ (2535)    ต.หนองแวงโสกพระ   อ.พล   จ.ขอนแก่น   แผนที่สาขา https://goo.gl/maps/577p6eUdZwkUMPUYA

6. บางจาก - ขอนแก่น   ต.เมืองเก่า   อ.เมืองขอนแก่น  จ.ขอนแก่น   แผนที่สาขา   https://goo.gl/maps/95dXjauLGnYo8oGo6

7. บางจาก - ท่าใหม่ 1   ต.ทุ่งเบญจา  อ.ท่าใหม่  จ.จันทบุรี    แผนที่สาขา   https://goo.gl/maps/rT217tw54dNDJTGh7

8. บางจาก - บายพาสชลบุรี กม.1   ต.หนองไม้แดง  อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี   แผนที่สาขา  https://goo.gl/maps/7kkpDvnTYnPRdBYL7

9. บางจาก - บ้านบึง  ต.มาบไผ่  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี   แผนที่สาขา   https://goo.gl/maps/Y6MA6NdtnpL4cngJ8

10. บางจาก - นาเกลือ สุขุมวิท กม.142   ต.นาเกลือ    อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี   แผนที่สาขา  https://goo.gl/maps/SzFNsDLmYvJbjd8q9

11. บางจาก - ละแม    ต.ทุ่งหลวง   อ.ละแม   จ.ชุมพร   แผนที่สาขา    https://goo.gl/maps/raF249mb5kqaBUJC7

12. บางจาก - ท่าแซะ  ต.ท่าข้าม  อ.ท่าแซะ  จ.ชุมพร   แผนที่สาขา  https://goo.gl/maps/WhC6QXpHiEDiZK2f7

13. บางจาก - แม่ลาว  ต.จอมหมอกแก้ว   อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย   แผนที่สาขา  https://goo.gl/maps/rxCPqCvCRkxZeJmYA

14. บางจาก - ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่  ต.หนองป่าครั่ง  อ.เมืองเชียงใหม่   จ.เชียงใหม่   แผนที่สาขา  https://goo.gl/maps/XU96yvHBNSuRuBhm9

15. บางจาก - เมืองตาก  ต.น้ำรึม   อ.เมืองตาก  จ.ตาก  แผนที่สาขา   https://goo.gl/maps/ujM6WsnYdQ4fWCyT9

16. บางจาก - มิตรภาพ กม.92   ต.ลาดบัวขาว  อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา   แผนที่สาขา   https://goo.gl/maps/yjFNqTYsyd8mX3e86

17. บางจาก - มิตรภาพ กม.134   ต.โคกกรวด   อ.เมืองนครราชสีมา    จ.นครราชสีมา   แผนที่สาขา   https://goo.gl/maps/CWdyNZcdxr4YyoGj9

18. บางจาก - มิตรภาพ กม.141   ต.ในเมือง    อ.เมืองนครราชสีมา   จ.นครราชสีมา  แผนที่สาขา   https://goo.gl/maps/62XXGpbiFcTEQ5zSA

19. บางจาก - ปากช่อง   ต.หนองน้ำแดง  อ.ปากช่อง    จ.นครราชสีมา  แผนที่สาขา  https://goo.gl/maps/MtM5PrsAxBwHHF4B7

20. บจก. บ้านพลังงาน ซีพี   ต.หนองหงส์    อ.ทุ่งสง   จ.นครศรีธรรมราช แผนที่สาขา   https://goo.gl/maps/5E4BvkFcLLbLnJ2r9
 
21. การเกษตรพยุหะคีรี จำกัด   ต.ย่านมัทรี   อ.พยุหะคีรี   จ.นครสวรรค์    แผนที่สาขา   https://goo.gl/maps/jQ9kgMnUMLeDH2om7

22. หจก.เฉลิมพลปิโตรเลียม (9559)    ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย     จ.บุรีรัมย์ แผนที่สาขา    https://goo.gl/maps/nF6HCqQgVDdVu66U9

23. สหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ จำกัด  ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์   จ.บุรีรัมย์ แผนที่สาขา    https://goo.gl/maps/GLbVModU1R1gRBF39

24. บจก. พี ทู เอ็น ปิโตรเลียม    ต.ทับสะแก  อ.ทับสะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ์  แผนที่สาขา   https://goo.gl/maps/3zL2cgshT7vHYAjp7

25. บางจาก - สายเอเซีย    ต.บ้านหว้า  อ.บางปะอิน   จ.พระนครศรีอยุธยา   แผนที่สาขา  https://goo.gl/maps/cmgZRAu5Gx7zmMCT9

26. หจก. ปังปอนด์ออยล์    ต.ตากแดด    อ.เมืองพังงา จ.พังงา   แผนที่สาขา    https://goo.gl/maps/6NYUQsf8dnmXTJkY8

27. หจก. บึงนารางบริการแก๊ส   ต.บึงนาราง    อ.บึงนาราง   จ.พิจิตร   แผนที่สาขา    https://goo.gl/maps/ebvVUu6WhoNHFuzy9

28. บางจาก - พิษณุโลก ทล.11 กม.228    ต.สมอแข   อ.เมืองพิษณุโลก   จ.พิษณุโลก    แผนที่สาขา    https://goo.gl/maps/dkM4oTDVVh87f4QTA

29. บางจาก - พิษณุโลก   ต.พลายชุมพล    อ.เมืองพิษณุโลก   จ.พิษณุโลก    แผนที่สาขา   https://goo.gl/maps/BBmHG6c5bQqDCaQh7

30. บางจาก - ชะอำปาร์ค    ต.ชะอำ   อ.ชะอำ   จ.เพชรบุรี  แผนที่สาขา     https://goo.gl/maps/V9fvEpEimQFTAUz48

31. บางจาก - วังมะนาว 2   ต.ห้วยโรง    อ.เขาย้อย   จ.เพชรบุรี   แผนที่สาขา    https://goo.gl/maps/TZkM9epXsFywuNAV7

32. บางจาก - กะทู้  ต.กะทู้     อ.กะทู้     จ.ภูเก็ต   แผนที่สาขา   https://goo.gl/maps/jdixsboEibYpKAVCA

33. บางจาก - ภูเก็ต  ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต  จ.ภูเก็ต   แผนที่สาขา    https://goo.gl/maps/trbRPXUY4n2zC71y7

34. สกก. นิคมฯ ปรือใหญ่ จำกัด (สาขา 1)   ต.นิคมพัฒนา   อ.ขุขันธ์   จ.ศรีสะเกษ   แผนที่สาขา    https://goo.gl/maps/pu8RKgrvX6fiKmcn8

35. บางจาก - หาดใหญ่ใน    ต.หาดใหญ่   อ.หาดใหญ่     จ.สงขลา แผนที่สาขา    https://goo.gl/maps/2wAuF5AKTpqCyk8eA

36. บางจาก - แก่งคอย ต.ตาลเดี่ยว   อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี แผนที่สาขา  https://goo.gl/maps/nLUgLUnsZ4zpiWLY8

37. บางจาก - สิงห์บุรี   ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี   จ.สิงห์บุรี แผนที่สาขา    https://goo.gl/maps/fZwJLJxzEaQjGraJ9

38. บางจาก - สนามบินสุราษฎร์ธานี  ต.หัวเตย   อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี  แผนที่สาขา   https://goo.gl/maps/sNoqgEjypt5Ayetk9

39. บจก.  เอส.ดี.ออยล์   ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย   จ.หนองคาย     แผนที่สาขา    https://goo.gl/maps/9XuXGpAg2F8pyoWs9

40. บางจาก - อุดร-โพศรี    ต.หมากแข้ง    อ.เมืองอุดรธานี   จ.อุดรธานี    แผนที่สาขา   https://goo.gl/maps/qWyWkPpmE2fL6J3u8